Aviso Legal

1.- Identificación

FUNDACIÓN BREOGÁN

CIF: G 27.442.599

O domicilio da Fundación radicará en Avda. Filarmónica Lucense, s/n, 27002, Lugo (Pazo dos Deportes, Lugo).

A Fundación desenvolverá as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Para o mellor cumprimento dos seus fins, a Fundación poderá crear delegacións en territorio distinto ao do seu ámbito de actuación, así como establecer relacións instrumentais con terceiros en calquera ámbito territorial.

2.- Condicións de uso e acceso

O acceso á web, de carácter gratuito para os usuarios (a excepción do custe de conexión a través da rede de telecomunicacións suministrada polo proveedor de acceso contratado por dichos usuarios), atribúe a quen o realiza a condición de usuario, aceptando dende ese mesmo intre as presentes condicións xerais, comprometese a empregar os servicios e contidos proporcionados conforme á lexislación vixente e ós principios de boa fe e usos xeralmente aceptados. Polo tanto, queda prohibido todo uso con fins ilícitos ou que perxudiquen ou impidan, poidan danar e/ou sobrecargar, de cualquera maneira, a utilización e normal funcionamento da páxina web, ou ben, que directa ou indirectamente, atenten contra o mesmo ou contra calquer terceiro. Cando existan condicións particulares que completen ou regulen determinados servizos e contidos, serán presentados para a súa puntual aceptación no momento adecuado. FUNDACIÓN BREOGÁN poderá modificar unilateralmente e sin previo aviso, sempre que o considere oportuno, as presentes condicións de uso, as cales estarán sempre dispoñibles e na súa última versión aprobada neste mesmo enlace, polo que se aconsella a súa consulta de maneira periódica e en caso de dúbida.

En canto ó acceso de carácter gratuito antes comentado, poderá en cualquer caso solicitarse rexistro previo para o acceso e uso de determinadas informacións e servizos ofrecidos a través da Web Corporativa. Nese caso, producirase un rexistro a través de caracteres, identificadores e/ou contrasinais, os cales serán de propiedade do usuario solicitante e receptor das mesmas. Este último, baixo a súa exclusiva responsabilidade, deberá custodiar tanto os identificadores como os contrasinais, asumindo en todo caso cantos danos, consecuencias ou similar se deriven da súa revelación de segredo.

Asimismo, sin perxuicio do establecido na correspondente Política de Privacidade accesible dende este mesmo portal web, é probable que certo contido esté condicionado á cumplimentación previa do rexistro dos usuarios con formularios de recollida de datos. Nese caso, todo o conteido que sexa cumplimentado polos usuarios a través de ditas ferramentas deberá ser certo e veraz, sendo actualizado na medida do posible por aqueles, os cales serán únicos responsables das cumplimentacións falsas, inexactas ou enganosas.

3.- Propiedade intelectual

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, propios ou alleos á FUNDACIÓN BREOGÁN, contidos ou que puideran aparecer no sitio web, pertencen ós seus lexítimos propietarios (á FUNDACIÓN BREOGÁN ou a terceiros) sendo eles mesmos responsabeis de calquer posible controversia que puidera suscitarse respecto ós mesmos. En todo caso, a Fundación conta ca autorización por parte dos mesmos. Queda prohibida a súa utilización sin o consentimento pertinente da FUNDACIÓN BREOGÁN, quen poderá modificar os contidos sin previo aviso, así como suprimilos e cambialos sin xustificación algunha e libremente, como a forma na que se accede a estes, non responsabilizándose das consecuencias que poidan afectar ós usuarios.

Os usuarios obliganse a non vulnerar calquer dereito derivado da propiedade industrial ou intelectual, quedando expresamente prohibidas a reproducción total ou parcial das mesmas, a súa comunicación pública, distribución ou calquer forma de explotación, salvo consentimento expreso e por escrito da FUNDACIÓN BREOGÁN, quedando asimesmo prohibida a utilización para fins comerciaies, de maneira directa ou indirecta por parte dos usuarios, dos servicios habilitados na web.

4.- Exención de responsabilidade

É probable que na propia web se inclúan directorios ou/e outros enlaces que redireccionan ó usuario a outros portais de internet. Neste sentido, a FUNDACIÓN BREOGÁN, a tenor do disposto no artigo 17 da Lei 34/2002, de 12 de xulio, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico, será prestador de servizos de intermediación, polo que única e exclusivamente será responsable dos contenidos e servizos suministrados en ditos portais enlazados sempre e cando tuvera coñecemento efectivo e real da ilicitude e, en consecuencia, non desactivase o enlace coa dilixencia debida. En todo caso, a FUNDACIÓN BREOGÁN comprometese á retirada inmediata de calquer contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en conocemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

5.- Lexislación aplicable

Estas condicións de uso ríxense pola Lei Española. Para calquer controversia que puidera derivarse do seu uso ou interpretación, o usuario e a FUNDACIÓN BREOGÁN, con renuncia expresa a calquer outro foro que puidera corresponderlles, sometense á xurisdicción e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Lugo.